Referans Gazetesi

Öğretmenlerle ilgili yönetmelik yargıya taşınıyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" 12 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • 20 Mayıs 2022
  • Haber Merkezi

Yönetmeliğin ayrımcı ve liyakat dışı uygulamaların önünü açacağını belirten Eğitim Sen, öğretmenlerle ilgili yönetmeliği yargıya taşıyacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, yayınlanan yönetmeliğin, düzenlemenin esasına ilişkin görüş ve eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmadan hazırlandığını belirterek, “Kariyer basamaklarını birer birer tırmanan ‘memur öğretmen’ tipi yaratılmak istenmektedir.” dedi. Anayasa’ya aykırı bir yönetmelikle karşı karşıya olduklarını belirten Parlakçı, “Sendikamız, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı hükümler yer alan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay’a başvuracaktır” dedi.

ÖĞRETMENLİK 'KARİYER' YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" 12 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak.  Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek.

EĞİTİM SEN, ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIYOR

Yönetmeliğin ayrımcı ve liyakat dışı uygulamaların önünü açacağını belirten Eğitim Sen, öğretmenlerle ilgili yönetmeliği yargıya taşıyor. Eğitim Sen, aday öğretmenlik sınavının kaldırılarak değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlikte uzman ve başöğretmen olarak yeni kariyer basamakları getirilmesine ilişkin yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvuracaklarını açıkladı.

YÖNETMELİK AYRIMCI VE LİYAKAT DIŞI UYGULAMALARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, yönetmeliğin ayrımcı ve liyakat dışı uygulamaların önünü açacağına dikkat çekerek, 12 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay’a başvurulacağını söyledi. 

GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERİN HİÇBİRİ DİKKATE ALINMADIN HAZIRLANDI

Yayınlanan yönetmeliğin, düzenlemenin esasına ilişkin görüş ve eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmadan hazırlandığını ifade eden Parlakçı, “Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM’de muhalefet partilerinin ve sendikamızın tüm itirazlarına rağmen 3 Şubat 2022’de kabul edildi. Ancak 12 Mayıs’ta çıkan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yeni bir liyakat dışı uygulamanın önünü açmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin olarak yayınlanan yönetmeliği “eğitim paydaşlarından alınan görüşler” doğrultusunda oluşturduklarını iddia etse de, yayınlanan yönetmeliğin, düzenlemenin esasına ilişkin görüş ve eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmadan hazırlandığı görülmektedir” dedi.

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’ İLKESİ YOK SAYILMAKTADIR

Yönetmelikle ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi yok sayıldığını belirten Parlakçı, “Ülkemizde bulunan bütün meslek kanunları, kamu özel ayrımı yapmaksızın ilgili mesleğe ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içerirken, Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Özel sektörde çalışan öğretmenlere yazılı sınava katılma hakkı tanınması bu eksikliği gidermediği gibi, tıpkı kanun gibi yönetmeliğin de dar, yetersiz ve anayasaya aykırı düzenlemelerde ısrar ettiği görülmektedir. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenmesi doğru değildir. Öğretmenler arasında halen var olan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımlarına “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” gibi yeni statülerin eklenmesi, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısının öğretmenleri de içerecek şekilde pekiştirilmesi anlamına gelmektedir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında, sırf farklı kariyer basamaklarında yer almalarından dolayı hiyerarşi ve statü ayrımları yaratılarak ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin farklı kademelerle ücret ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa’nın 55’inci maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesiyle açıktan çelişmektedir” dedi.

 AYRIMCI UYGULAMANIN ÖNÜ AÇILACAK

Yönetmeliğin ayrımcı ve liyakat dışı uygulamaların önünü açacağını belirten Parlakçı, “Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında sık sık gündeme gelen mülakat-torpil uygulamasının benzerinin gündeme gelmesi, bu konuda ayrımcı uygulamaların yaşanmasının önünü açacaktır. Aday Öğretmenleri Değerlendirme Komisyonu, Uzman Öğretmen Sertifika Programı ve Başöğretmen Sertifika Programı’nın işleyiş ve kurullarının yasayla düzenlenmesi gerekirken yönetmelikle belirlenmesi, yasamanın görevlerini yürütmeye bırakması anlamına gelmektedir.

Nitekim yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenen “Adaylık Değerlendirme Komisyonu” ayrımcılık yapabilecek nitelikte yetkilerle donatılmıştır. Öğretmenlerin adaylık sürecini yürütecek olan komisyonun, öğretmen adaylarının mesleğe devam edip etmemesine karar verecek olması, aday öğretmenler açısından son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Adaylığın kaldırılması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarını “kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası almamış olmak” şartına bağlamak, eğitim emekçilerini sendikal örgütlenmeden uzak tutmaya, yanlış uygulama ve tutumlara itiraz etmemeye yönelik tehlikeli bir adımdır” dedi.

‘MEMUR ÖĞRETMEN’ TİPİ YARATILMAK İSTENİYOR

Yönetmelikle  ‘memur öğretmen’ tipi yaratılmak istendiğini belirten Parlakçı, “Kariyer basamağına başvuruyu ceza almış olmamaya bağlayan sistemle, siyasal iktidara her koşulda biat eden, eleştirmeyen, sorgulamayan, yandaş sendikalara üye olmaya zorlanan ve bunun karşılığında adaylığı kalkan, kariyer basamaklarını birer birer tırmanan ‘memur öğretmen’ tipi yaratılmak istenmektedir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için “mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak” koşulu yeterince açık değildir ve bunun içeriği doldurulmamıştır. Bu durumun yönetmelikle düzenlenmesi gerekirken Bakanlığa bırakılması keyfi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Yönetmeliğe göre eğitim alanında hiç bir eğitimi ve deneyimi olmayan, tıp doktoru olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Merkez Sınav Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilmektedir. Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı bile (EKYS) ÖSYM tarafından yapılıyorken, öğretmenler arasında ciddi maaş farklılıklarına yol açacak olan kariyer basamakları sınavı ise Bakanlık tarafından yapılacaktır. Bu durum sınavın güvenirliğini azaltacaktır. Gerçek bir meslek kanunu biçimi ve içeriği açısından, eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almak durumundadır. Ne kanunda ne de yönetmelikte böyle düzenlemelere rastlamak mümkün değildir” dedi.

ANAYASA'YA AYKIRI BİR YÖNETMELİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Anayasa’ya aykırı bir yönetmelikle karşı karşıya olduklarını belirten Parlakçı, “Tıpkı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda olduğu gibi, Anayasa’ya aykırı bir yönetmelikle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, diğer meslek kanunlarından farklı biçim ve içerikte hazırlanmış, yönetmelik de aynı mantık üzerinden çıkarılmıştır” dedi.

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

12 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay’a başvurulacağını belirten  Parlakçı, “Sendikamız, Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı hükümler yer alan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin iptali için gerekli hukuksal hazırlıkları yaparak Danıştay’a başvuracaktır” diye konuştu. BAHRİ UÇAR


Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Aile Destek Merkezleri Yıl Sonu Kapanış Programı Gerçekleşti
Aile Destek Merkezleri Yıl Sonu Kapanış Programı Gerçekleşti
Şehitkamil’deki yaz konserleri büyük ilgi gördü
Şehitkamil’deki yaz konserleri büyük ilgi gördü
Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis
GTB Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GTB Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
GSO danışmanlık desteği verecek
GSO danışmanlık desteği verecek
SANKO'da devir teslim
SANKO'da devir teslim
Gaziantep için kritik uyarı!
Gaziantep için kritik uyarı!
Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi’ni gezdi
Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi’ni gezdi
Gaziantep'te bir çok mahalle Suriyelilere kapatıldı!
Gaziantep'te bir çok mahalle Suriyelilere kapatıldı!
Sağlık çalışanlarından iki günlük iş bırakma eylemi
Sağlık çalışanlarından iki günlük iş bırakma eylemi
SMA hastası Mehmet Güven yardım bekliyor
SMA hastası Mehmet Güven yardım bekliyor
Şahin, Gaziantep'teki kadına yönelik projeleri anlattı
Şahin, Gaziantep'teki kadına yönelik projeleri anlattı
Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar
Baklava yapımına yemin ederek başlıyorlar
Başkan Şahin en başarılılar arasında
Başkan Şahin en başarılılar arasında
3600  ek gösterge düzenlemesi bu haliyle yetersiz
3600  ek gösterge düzenlemesi bu haliyle yetersiz
'Asgari Ücrete Yüzde 40 Zam Bekliyoruz'
'Asgari Ücrete Yüzde 40 Zam Bekliyoruz'
Kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü
Kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü
Tahmazoğlu domates ve biber hasadı yaptı
Tahmazoğlu domates ve biber hasadı yaptı
Son dakika...Motorine iki günde ikinci indirim
Son dakika...Motorine iki günde ikinci indirim
Yeni dönem umre turları ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu
Yeni dönem umre turları ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu
Son dakika...O kavşak trafiğe kapanıyor
Son dakika...O kavşak trafiğe kapanıyor
En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli
En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli
Satıcı da alıcı da şikayetçi
Satıcı da alıcı da şikayetçi
Gaziantep esnafı umutla Kurban Bayramı’nı bekliyor
Gaziantep esnafı umutla Kurban Bayramı’nı bekliyor
Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi
6'ncı Yargı Paketi Resmi Gazete'de
6'ncı Yargı Paketi Resmi Gazete'de
Antepsan’dan önemli başarı
Antepsan’dan önemli başarı
Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis
Güvenevler'de 8 taziye salonlu dev tesis
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Bisiklet yol şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu
Bisiklet yol şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu
Şahinbey'den mehmetçiğe 67 bin asker çantası
Şahinbey'den mehmetçiğe 67 bin asker çantası
Özel güvenlik görevlileri kendilerini güvende hissetmek istiyor
Özel güvenlik görevlileri kendilerini güvende hissetmek istiyor
Oğuzeli'nde silahlı yağma olayında 6 tutuklama!
Oğuzeli'nde silahlı yağma olayında 6 tutuklama!
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri TİM’de daha güçlü
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri TİM’de daha güçlü
Gaziantep’te kumar operasyonunda 48 kişi tutuklandı
Gaziantep’te kumar operasyonunda 48 kişi tutuklandı
Simülasyon destekli öğretmen eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi
Simülasyon destekli öğretmen eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi
Çocuklar tatilde de kendini geliştiriyor
Çocuklar tatilde de kendini geliştiriyor
Nasa sergisi iki ayda 61 bin 500 kişiyi ağırladı
Nasa sergisi iki ayda 61 bin 500 kişiyi ağırladı
TOBB’dan Bilgin’e plaket
TOBB’dan Bilgin’e plaket
GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini mezun etti
GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini mezun etti
Sanko’nun kadın mühendisleri Konukoğlu ile bir araya geldi
Sanko’nun kadın mühendisleri Konukoğlu ile bir araya geldi
Kabine toplantısı bugün yapılacak
Kabine toplantısı bugün yapılacak
“Esnafa sahip çıkılması gerekiyor”
“Esnafa sahip çıkılması gerekiyor”
Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi
Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi
Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını
Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını
GAÜN’de iş birliği ve hibe protokolü imzalandı
GAÜN’de iş birliği ve hibe protokolü imzalandı
Gaziantep’te trafik denetimi: 294 gözaltı
Gaziantep’te trafik denetimi: 294 gözaltı