GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1- İhalenin Konusu, Süresi, Muhammen Bedeli ve Yapılış Şekli:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Burç Ormanı içerisinde bulunan 6 Nolu büfenin 36 ay süreyle, aylık 4.500,00-TL olmak üzere, toplam 162.000,00-TL Muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (c) fıkrası gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle kiraya verilmesi işidir.
2- İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:
 İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
3- Geçici Teminat Miktarı:
 Bu işe ait geçici teminat tutarı 4.860,00-TL ‘dir. Geçici teminat Belediyemiz Veznesi ya da Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 İban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alınan süresiz banka teminat mektubu da sunulabilecektir.
 4- İhalenin Yeri, Saati ve Evrakların Teslim Süresi:
Söz konusu yerin ihalesi 03 NİSAN 2024 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 03 NİSAN 2024 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
5- İhaleye Girebilme Şartları:
 a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
  b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
  c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
 ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
  h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
       İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.                                                                                               

#ilangovtr Basın No ILN02008361