GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/523853
1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yatırım Teşvik Kapsamında, İlçeler Terfi ve Kuyular Şube Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere 80 Kalem, 278 Adet Dalgıç Pompa ve Motoru Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pompalar, nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere GASKİ Genel Müdürlüğü 25 Aralık İşletme Tesisleri malzeme ambarına teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde işe başlanacak olup 45 gün içerisinde tamamlanacaktır
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 10 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
EK 1 İstekliler tekliflerinde doküman ekinde yer alan EK-1 Tablosunda dalgıç pompa ve motorunun marka/model/tipi, pompa ve motor verimini, motor gücünü, her bir dalgıç motopompa ait garanti edilen komple sistem verimini belirteceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
İstekliler tekliflerinde; dalgıç pompa ve motorunun marka/model/tipi, pompa ve motor verimini, motor gücünü, her bir dalgıç motopompa ait garanti edilen komple sistem verimini EK-1 Tablosunda belirteceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklilerin EK-1 Tablosunda garanti edilen komple sistem verimleri dikkate alınacaktır. İsteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-1 Tablosunda belirtilen referans sistem verim değeri kadar olacaktır. Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem verimi, referans sistem veriminden düşük teklif edildiği takdirde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İsteklilerin EK-1 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” yine EK-1 tablosunda belirtilen “referans sistem veriminden” yüksek olduğu takdirde, sistem verimi yüksek olan her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre hesaplanacak bedellerin toplamı, isteklinin teklif fiyatından çıkartılacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhale, ekonomik bedeli en düşük olan istekli üzerinde bırakılacaktır. A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x [ (1/nr1) - (1/ng1) ] x n1 A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x [ (1/nr2) - (1/ng2) ] x n2 . . . : ..... . . . : ..... Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x [ (1/nrk) - (1/ngk) ] x nk A : A1 + A2 + … + Ak Ekonomik Bedel : A0 - A Q1, Q2,…, Qk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn) Hm1, Hm2, …, Hmk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS) nr1, nr2, …, nrk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların referans sistem verimleri ng1, ng2, …, ngk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri n1, n2, … nk : 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri A1, A2, …, Ak : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak bedel (TL) A : İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak toplam bedel (TL) A0 : Teklif Fiyatı F : Enerji birim fiyatı (3,5 TL/kwh) T : Süre (5000 saat) Not: Bu formülasyon; birim fiyat teklif cetvelinde “Dalgıç pompa ve motoru” şeklinde belirtilen iş kalemleri için uygulanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02026156