GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, 15 TEMMUZ MAH 5071 ADA, 6 PARSEL, ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN ÖZEL HAREKÂT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DEPONUN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ
GAZİANTEP VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, 15 Temmuz Mah 5071 ada, 6 parsel, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğüne Ait Deponun Güçlendirilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/584312
1-İdarenin
a) Adı : GAZİANTEP VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi : İNCİLİPINAR MAHALLESİ MUAMMER AKSOY BULV. PK: 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422152500 - 3422152504
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, 15 Temmuz Mah 5071 ada, 6 parsel, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğüne Ait Deponun Güçlendirilmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, 15 Temmuz Mah. 5071 ada, 6 parsel, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğüne Ait Deponun Güçlendirilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, 15 Temmuz Mah. 5071 ada, 6 parsel, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Özel Harekât Şube Müdürlüğüne Ait Deponun Güçlendirilmesi İşi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP PK:27090

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih 27961 sayılı yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin (B) üstyapı (bina) III. grup işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklama
İnşaat Mühendisliği İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağı bölümler (İnşaat Mühendisliği ) kabul edilecektir
Mimarlık İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağı bölümler ( Mimarlık) kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027522