ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmaz için 17/07/2024 Çarşamba günü Saat:11.00 da Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) İhale Komisyonunca (Encümenince) kiralama ihalesi yapılacaktır.

KİRALANAN YER Aylık Kira Bedeli
(KDV Hariç)
Muhammen Bedel (KDV Hariç 3 YILLIK) Geçici Teminat (%3) Ödemeler
EYDİBABA MAH. 498 ADA 113 PARSELDE BULUNAN BOSNA HERSEK SOSYAL TESİSİ EMEKLİLER LOKALİ BİTİŞİĞİNDEKİ GİRİŞ KATIN KENT LOKANTASI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ 3.000,00TL 108.000,00TL 3.240,00 TL Yıllık Peşin

Taşınmaz 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedelleri ihale bedeli olup sözleşme bu bedel üzerinden 3 yıllık yapılacaktır. 2. ve 3. Yıl kira bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ nca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ nin (on iki aylık ortalamalarına göre yüzde değişim oranı)’ oranında artış yapılacaktır.
1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhale 17/07/2024 Çarşamba günü Saat:11.00’da Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) kiralama ihalesi yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 16/07/2024 Salı günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- Şartname bedeli 200,00 TL’dir.(Geri ödemesiz)
5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j) En az10 yıllık İşletme Kayıt Belgesine Sahip olmak,
k) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı
B) İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
b) Tebligata esas adres beyanı,
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,         
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j) En az 10 yıllık İşletme Kayıt Belgesine Sahip olmak,
k) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı
      İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
 6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.
     İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN02058198