T.C. GAZİANTEP
28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.60845809-2021/670-Ceza Dava Dosyası 15.11.2023
İLAN

Gaziantep 28.Asliye Ceza Mahkemesince;Hasan ve Sade oğlu, Ehtimlet 25/07/2000 doğumlu sanık RAMİ HASAN MUHAMMET HAMEDTO hakkında basit yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememiz 2021/670 esas 2022/254 karar sayılı 07/04/2022 tarihli kararda sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.
Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir ceza mahkemesine, verilecek bir dilekçe ya da mahkeme kaleminde zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle (infaz kurumunda bulunan tutuklu ya da hükümlüler için mahkememize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu müdürüne verilecek dilekçe veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne yapılacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle) CMK’nın 35.,252. ve 268.maddeleri uyarınca mahkememiz nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere, yasal süre içerisinde itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın CMK’nın 252/1.maddesinin ikinci cümlesi gereğince kesinleşeceği, itiraz edilmesi ve itirazın süresinde olması halinde CMK 252/2 maddesi gereğince genel yargılama usulü kapsamında duruşma açılacağı ve tarafların duruşmaya gelmemesi halinde yokluklarında karar verileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine duruşma açılması ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunması halinde mahkememizin basit yargılama usulü kapsamında verdiği karar ile bağlı olmadığıkarara karşı sanığın dışındaki kişilerin itiraz etmesi durumunda CMK 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan (1/4) indirim korunacağına ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01934164